نتایج داوری جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگیاخبار صنایع خلاق

شنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

پارک ملی علو م و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در راستای بهره برداری مناسب از منابع غنی صنایع فرهنگی جهت ایجاد فرصت های رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ،اقدام به تجمیع ایده ها در زنجیره ارزش صنایع خلاق فرهنگی و فناوری های نرم در قالب "جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی" نموده است تا با شناسایی ایده های خلاقانه و حمایت از آن ها، بستری برای توسعه اکوسیستم صنایع خلاق فرهنگی فراهم نماید.

برگزاری موفق دوره اول "جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی" با هدف ایجاد فرصت برای بهره برداری مناسب از منابع غنی صنایع فرهنگی جهت ایجاد فرصت های رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  را مرهون همراهی اساتید و متخصیصن و نهاد های همکار در اکوسیستم صنایع خلاق و فرهنگی هستیم.

گزارش دبیرخانه جشنواره:

تمام ایده‌ها بر اساس معیارهای نوآوری، درجه‌ی پختگی، امکان تولید، ارزش افزوده اقتصادی، فراگیری استفاده در جامعه، درجه‌ رفع مشکلات جامعه و امکان ارائه در صحنه‌ جهانی مورد ارزیابی، نظرسنجی و رتبه‌بندی داوران جشنواره، متشکل از متخصصین کارآفرینی و صنایع فرهنگی، قرارگرفته است و در نهایت 31 طرح در 13 رشته در رشته های زیر به عنوان ایده های برترانتخاب شده اند.

از مجموع 520 ایده دریافت شده، پس از بررسی های اولیه در دبیرخانه جشنواره 415 ایده برای داوران تخصصی در 13 رشته ارسال شد. 170 ایده به مرجله پایانی راه یافتند که از بین آن ها 31 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند.


برای مشاهده جدول برندگان کلیک کنید